اخبار کسب و کار

تعیین نرخ خدمات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای کارآفرینی و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به منظور رفع دغدغه های صنفی دفاترکاریابی ،نرخ فعالیت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی در هیات وزیران تصویب شد.
بر اساس تصویب نامه، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی برای ارائه خدمات مندرج در بند الف ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی ماده واحده مذکور و به‌کارگیری (اشتغال) یک سال و بیشتر کارجو در واحد پذیرنده نیروی کار، برابر یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما، تعیین شد.
میزان سهم پرداختی کارجویان، حداکثر ۳۰ درصد حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما است.
امید ملک افزود: همچنین نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی نیز برای ارائه همه خدمات مندرج در جز های ۱ تا ۴ بند ب ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی که منجر به اخذ ویزای کار و اشتغال کارجو در کشور نیروپذیر شود، حداکثر برابر یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی نیز تعیین شد.

https://kasbnews.com/10218
Search