رشد اقتصادی در دولت سیزدهم

رشد اقتصادی در دولت سیزدهم ۹ برابر دهه ۹۰ شد

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نشست خبری با تشریح عملکرد دولت سیزدهم به مقایسه وضعیت رشد اقتصادی در این دولت با دهه گذشته پرداخت. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ (سال‌های ۱۳۹۱ تا پایان ۱۳۹۹) فقط نیم درصد بوده است.

این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم (از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) به ۴.۵ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم نسبت به میانگین ۲۰ ساله کشور (۲.۷ درصد) هم بسیار بیشتر بوده است.

همچنین متوسط رشد اقتصادی بدون نفت در دولت سیزدهم نسبت به دهه ۹۰ بیش از ۳ برابر و رشد بخش صنعت بیش از ۹ برابر شده است. رشد تشکیل سرمایه ثابت که در دهه ۹۰ منفی ۷.۱ درصد بود در دولت سیزدهم به مثبت ۶.۴ درصد رسیده است.

https://kasbnews.com/10632
Search