صندوق کارآفرینی امید

مدیرعامل جدید صندوق کارآفرینی امید معرفی شد

منصوری رئیس هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید در این آیین با اشاره به ماهیت این صندوق گفت: صندوق کارآفرینی در نقشه اقتصاد کشور جای خود را باید تعریف و برای تحقق اولویت های اقتصادی اجتماعی کشور و موضوع اشتغال همچنان تلاش کند.

وی با یادآوری فرمایشات رهبر معظم انقلاب در گام سوم انقلاب با اولویت تحقق دولت اسلامی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، افزود: در تحقق دولت اسلامی، نظام های مالی و بانکی نقش آفرین و تعیین کننده هستند و مساله اشتغال بسیار مهم است.

رئیس هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید ادامه‌داد: در ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، صندوق کارآفرینی امید نیز سهمی داشته که به نسبت این سهم، نقشی فراتر و موثر را ایفا کرده است. وی با تاکید بر مزیت های صندوق کارآفرینی امید در تحقق کارآفرینی اجتماعی، بیان‌داشت: با بررسی الگوهای مختلف کسب و کار در جهان به این نتیجه می رسیم که اگر بخواهیم مشکل اشتغال کشور را حل کنیم، باید کسب و کارهای خرد و خانگی و کارآفرینی اجتماعی و مردم پایه را رونق دهیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور، ماموریت صندوق کارآفرینی امید در ایجاد این‌گونه کسب‌وکارها را مقدس عنوان کرد و اظهار داشت: سرمایه گذاری صندوق مستقیم در زندگی و معیشت مردم اثرگذار است و رقم بزرگی محسوب می‌شود. منصوری، قدرت هم افزایی صندوق با دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی مناسب رسانه‌ای و فناور پایه کردن خدمات را از دیگر اقدامات مهم صندوق کارآفرینی در دوره مدیریت «نعمت‌اله رضایی» مدیرعامل پیشین این صندوق برشمرد و تاکید کرد: در دوره مدیریت جدید نیز این مهم باید با جدیت دنبال شود./

https://kasbnews.com/8910
Search