بیمه سرمد

زنجیره موفقیت‌های بیمه سرمد تکمیل شد

شرکت بیمه سرمد با تغییر رویکرد مدیریتی و اصلاح ساختار مالی، پس از گذر از زیان سال گذشته و کسب سود در پایان سال مالی ۱۴۰۱ و همچنین رشد ۹۸ درصدی فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با بهبود ترکیب پرتفوی و جایگزینی نرخ فنی مناسب توانست مهر تایید بیمه مرکزی را بر سطح یک توانگری مالی خود کسب نماید و زنجیره موفقیت‌های خود را تکمیل‌تر کند.

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد با اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه ( آیین نامه ۶۹)، پس از بررسی و کنترل انجام شده بر اساس صورت های مالی سال ۱۴۰۱ و طبق محاسبات آیین‌نامه‌ای، نسبت توانگری مالی شرکت بیمه سرمد را معادل ۱۰۷ درصد برای سال ۱۴۰۲ اعلام نموده است که بر اساس این اعلام سطح توانگری شرکت بیمه سرمد از سطح ۲ در سال گذشته به سطح ۱ صعود کرد.

گفتنی است توانگری مالی شرکت های بیمه بیانگر اعتبار و قدرت شرکت بیمه در پذیرش ریسک‌های سنگین و پرداخت خسارت است که توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران در ۵ سطح تعیین و اعلام می‌شود که سطح یک توانگری مالی به عنوان عالی‌ترین سطح به شرکت‌هایی که برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه‌گذاران از توانایی کافی برخوردارند تعلق می‌گیرد./

https://kasbnews.com/8841