بورس بین‌الملل

فراخوان تاسیس بورس بین‌الملل منتشر شد

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی فراخوان تاسیس بورس بین‌الملل با تملک اکثریت سهام توسط اشخاص خارجی منتشر کرد. در متن این اطلاعیه آمده:

“به اطلاع کلیه متقاضیان اعم از بورس‌ها، نهادهای بازار سرمایه، شرکت‌های تامین سرمایه، نهادهای مالی می‌رساند بر اساس اصلاحیه مورخ١۴� ٢/٢/٢� در خصوص صدور مجوز بورس بین المللی مناطق آزاد، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در نظر دارد نسبت به اجرای مصوبه مزبور برای مشارکت هیئت موسس بورس بین‌الملل اقدام نماید. بورس مزبور به عنوان پنجمین بورس کشور با سرمایه ارزی اولیه ۳۰ میلیون یورو تاسیس خواهد شد.

متقاضیان مشارکت در هیئت موسس می‌بایست منابع درآمد ارزی با منشا خارجی داشته باشند و صرفاً از همین محل نسبت به تامین سهم آورده خود اقدام نمایند. شایان ذکر است طبق مصوبه صدرالذکر ضروری‌ست ترکیب سهامداران به گونه‌ای باشد که اکثریت سهام متعلق به اشخاص خارجی باشد و همچنین تملک اکثریت سهام توسط اشخاص خارجی با افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و واگذاری آن به اشخاص خارجی که به تصویب مجمع فوق العاده سهامداران بورس بین المللی به تصویب خواهد رسید، صورت پذیرد.

لذا ضروریست متقاضیان واجد شرایط درخواست مکتوب خود مبنی بر اعلام آمادگی رسمی و مشارکت به عنوان موسس را در بازه زمانی ۱۱ لغایت ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ به معاونت اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال نمایند.”/

https://kasbnews.com/8014
Search