ساخت و ساز

رونق فعالیت­‌های ساختمانی و ساخت و ساز در تیر ماه

افزایش قابل توجه مولفهی، موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده ، نتیجهی کاهش مولفه، قیمت خرید مواداولیه یا لوازم موردنیاز، در این ماه است. براساس این گزارش، کاهش قابل توجه مولفه های قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده و قیمت خرید مواداولیه یا لوازم موردنیاز متاثر از ثبات نرخ ارز در دو ماه اخیر است اما همچنان بالا بودن نرخ ارز، اصلی ترین مانع در مسیر رونق است.

کاهش جزئی مولفهی مصرف حاملهای انرژی در این دوره، که ناشی از محدودیت مصرف برق در فصل تابستان و الزام استفاده از سوخت جایگزین و نیز نبود شبکه تامین انرژی جایگزین مورد نیاز این واحد ها می باشد ، در ماه های آتی میتواند بر میزان رشد شاخص کل اثر گذار باشد.

مولفه انتظارات تولید در ماه آینده با ثبت رقم (۵۵.۴۳) بیانگر پیش بینی فعالین اقتصادی مبنی بر ادامهدار بودن وضعیت رونق فعالیت های ساختمانی در مرداد ماه است. کاربران، ذینفعان و محققین میتوانند با مراجعه به پورتال تخصصی اتاق تعاون ایران به نشانیwww.icccoop.ir به نسخه الکترونیکی این گزارش دست یابند./

https://kasbnews.com/7673
Search