اشتغال

باز هم بیشترین اشتغال سهم خدمات شد

مطابق آخرین آمار ارائه شده از مرکز آمار ایران در بهار۱۴۰۲، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۸.۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۱) ، ۱.۰ درصد کاهش یافته است.

در بهار ۱۴۰۲، به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۱) ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

اما بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۵۱.۳ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی, بخش های صنعت با ۳۳.۱ و کشاورزی با ۱۵.۵ درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۵ درصد کاهش و سهم شاغلان بخش صنعت و بخش خدمات به ترتیب ۰.۴ درصد و ۰.۱ درصد افزایش داشته است./

https://kasbnews.com/7572