خدمات کارآفرینی

سامانه صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی راه اندازی شد

امید ملک، مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی، خبر از راه اندازی سامانه صدور مجوز مراکز مشاوره خدمات کارآفرینی داد. سامانه صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به نشانی: https://moshavere.mcls.gov.ir راه اندازی شد. سامانه مذکور با اتصال به درگاه ملی مجوزها (G4B) و در راستای بهبود فضای کسب و کار و طرح تسهیل صدور مجوزها راه اندازی گردید.

ملک بیان کرد: مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی مشتمل بر چهار نوع مجوز تحت عناوین: مشاوره کارآفرینی، شتاب دهندگی، فضای کار اشتراکی و کافه کارآفرینی می باشند. متقاضیان امکان دریافت مجوز تمام یا هر یک از چهار خدمت را با توجه به شرایط و ضوابط دستورالعمل مربوطه را دارند.

مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار بیان کرد: پس از صدور مجوز، نظارت به صورت پسینی توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها انجام خواهد شد. ادارات کل استان ها در قالب هیأت ارزیابی موظف هستند طی مدت ۳ روز کاری پس از صدور آنی مجوز، نسبت به بررسی صحت مدارک و مستندات دارنده مجوز اقدام نمایند. در صورت عدم صحت مدارک و عدم برخورداری متقاضی از شرایط لازم، هیأت ارزیابی تا قبل از اتمام مهلت تعیین شده، موظف است مجوز وی را از اعتبار ساقط نماید.

ملک در پایان بر موضوع رتبه‌بندی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی تاکید نمودند. بحث رتبه بندی مراکز یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که به منظور ارتقاء کیفیت خدمات مراکز انجام می شود. این امر نیز در سامانه مدنظر قرار گرفته شده است و در فاز دوم و تکمیلی سامانه، عملیاتی خواهد شد./

https://kasbnews.com/7527
Search