نرخ بیکاری

بازگشت نرخ بیکاری به رکورد ۸.۲ درصد

مرکز آمار گزارش اشتغال و بیکاری بهار ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار سال جاری به پایین‌ترین رکورد خود یعنی ۸.۲ درصد که در پاییز سال گذشته هم ثبت شده بود، بازگشته است. همچنین از بهار سال گذشته تا بهار سال جاری، حدود ۷۲۸ هزار نفر به جمعیت شاغلین کشور افزوده شده است. افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری جوانان و کاهش اشتغال ناقص، از دیگر نکات مهم این گزارش است. مشروح این گزارش به همراه فایل کامل آن در ادامه آمده است:

بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٨,٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١۴٠١)، یک واحد درصد کاهش یافته است. در بهار ١۴٠٢، به میزان ۴١,٢ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١۴٠١) ٠.٣ درصد افزایش یافته است.

جمعیت شاغلین ١۵ ساله و بیشتر در این فصل ٢۴ میلیون و ٣٠۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٢٨ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١۴٠٢، بخش خدمات با ۵١,٣ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ٣٣.١ درصد و کشاورزی با ١۵.۵ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله، حاکی از آن است که ٢١,۶ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١۴٠٢ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١۴٠١) ٢.۴ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار ١۴٠٢، ١۵,۵ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ١۴٠١، به میزان ١.١ درصد کاهش یافته است./

https://kasbnews.com/7479
Search