مهارت آموزی

مهارت آموزی در محیط واقعی کار شیوه نوین آموزش

معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به پیوند سازمان های آموزش فنی و حرفه ای با سایرنهادها از جمله بسیج کارگران و کارخانجات در تربیت کارگر ماهر، بیان داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای خانه و پایگاه سازندگی کارگران در تحقق مهار تورم و رونق تولید است. طرح آموزش در محیط کار واقعی ترکیبی از طرح‌ استاد شاگردی ایران و سیستم آموزشی دوآل (دوگانه) کشور آلمان است. در حال حاضر بیش از سه میلیون و ۲۰۰هزار واحد صنفی در کشور وجود دارد و یک میلیون و ۴۰۰ بنگاه اقتصادی ظرفیت ورود به این طرح را دارند.

حسینی نیا با تأکید بر ضرورت از بین بردن شکاف نیاز بازار کار و مهارت، اذعان داشت: ۸۳میلیون شغل در جهان با تأثیر از هوش مصنوعی ابربحران جامعه کارگری دنیا حذف خواهد شد و در این عرصه کسب و بازآموزی مهارت آموزی کارگران در عصر پیشرفت شتابان تکنولوژی بسیار مهم و قابل توجه می باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: ارائه آموزش های مهارتی به ۴میلیون نفر از ۲۰میلیون جمعیت فعال پیش بینی شده است که ۲۸ درصد آن بر اساس توانایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و ۷۲ درصد بر اساس کمک تشکل های مردمی و انقلابی انجام می شود.

حسینی نیا با اشاره به ۱۹ جامعه هدف سازمان آموزش فنی و حرفه ای در ارائه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار، یادآور شد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای در چهار خوشه صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر به ارائه آموزش های مهارتی در حوزه های آموزشی جوار صنایع، آموزش روستایی و عشایر، جوار دانشگاه، موسسات کارآموزی آزاد، مراکز ثابت دولتی، پادگان ها، زندان ها و مدارس می پردازد.

حسینی نیا، طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار را شیوه جدیدی در سیستم نوین آموزش مهارت عنوان و تصریح کرد: یکی از سیستم های نوین آموزش مهارتی در دنیا به ویژه در کشور آلمان که به عنوان قطب صنعتی در کل دنیا مطرح است، سیستم آموزش دوگانه است که این سیستم آموزشی تفاوتش با سیستم های عادی آموزش مهارتی این است که در آموزش فنی و حرفه ای استانداردها ۳۰ درصد تئوری و ۷۰ درصد عملی و هر دو در محیط کارگاهی انجام می پذیرد./

https://kasbnews.com/7342