اشتغال زنان

افزایش نرخ اشتغال زنان در برابر کاهش اشتغال مردان

در سال ۱۴۰۱ نرخ اشتغال زنان ۰.۳ درصد افزایش داشته و از ۱۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۱.۴ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. علیرغم این موضوع نرخ اشتغال مردان دچار کاهش ۰.۳ درصدی شده است و به ۶۳ درصد تقلیل یافته است. در سال گذشته تعداد افراد شاغل در اقتصاد متناسب با رشد جمعیت در سن کار افزایش یافته است. بیشتر شدن سهم زنان از جمعیتی که جذب بازار کار شده اند اتفاق مثبتی است که در سال ۱۴۰۱ رخ داده است.

در نهایت در سال گذشته تغییرات در ترکیب اشتغال نیروی کار به گونه ای رقم خورد که تعداد مردان شاغل به ۲۰ میلیون نفر و تعداد زنان شاغل به ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر رسید. علی رغم اینکه تعداد شاغلین مرد بسیار بیشتر از زنان شاغل است اما در سال گذشته تعداد زنانی که توانسته اند جذب بازار کار شوند بیشتر از مردانی بوده است که برای خود به شغلی دست یافته اند./

https://kasbnews.com/7069
Search