شکایت از اداره مالیات

نحوه شکایت از اداره مالیات در دیوان عدالت اداری

در این نوشتار به نحوه شکایت از سازمان مالیات در دیوان عدالت اداری می پردازیم ، منظور از شکایت در دیوان عدالت اداری این می باشد در صرتی که سازمان مالیات در صورتی که میزان مالیات بیشتری برای فرد وضع نماید و مودی مالیاتی ان را بیشتر از میزان قانونی بداند ، دراین صورت میتواند به هیئت های حل اخلاف مالیاتی و در انتها به دیوان اقدام به طرح شکایت نماید .

براساس قانون مالیات‌های مستقیم ،تشخیص مالیات بردرآمد وتعیین میزان مالیات مستقیم یا غیرمستقیم به‌عهده‌ی سازمان امورمالیاتی کشورمی باشد.

صاحبان مشاغل مکلفند درموعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود رابه صورت سیستمی والکترونیکی ثبت و به سازمان امورمالیاتی تقدیم نمایند . پس ازبررسی های دقیق برای مؤدی برگه تشخیص مالیات صادروابلاغ می‌شود وبه استناد ماده ۲۳۸ قانون مالیات مستقیم ۳۰ روزازتاریخ صدوربه اومهلت داده می شود اعتراض خود را شخصا یا توسط وکیل یا نماینده تام الاختیار خود با ارائه دلایل واسناد و مدارک به صورت کتبی جهت رسیدگی مجدد به ممیزکل مالیاتی تقدیم کند.

که بابررسی های دقیق و موشکافانه موضوع و براساس ادله و مستندات ارائه شده هرگاه ممیزکل مندرجات برگ تشخیص راقبول نکند رای به تعدیل درآمد صادر یا برگ تشخیص صادره راتایید می نماید و درظهربرگ تشخیص قید می کند و درصورتی که مؤدی به رای ممیزکل اعتراض نداشته باشد مراتب را امضاء می کند.

درصورت اعتراض به نظر ممیزکل با ارائه ادله ومدارک ومستندات پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود که متشکل از :

یک نماینده ازسازمان امورمالیاتی کشور
قاضی دادگستری
یک نماینده ازاتاق بازرگانی
یک نماینده ازصنایع و معادن یا اتاق تعاون و یا اصناف
نماینده‌ی اداره امورمالیاتی باید درجلسات هیأت ازبرگ تشخیص صادره دفاع ونظریات خودرا بادلایل ومدارک ومستندات کافی ارائه نماید.

هیأت مکلف است درصورت امکان درهمان روزیاحداکثر ظرف یک هفته طبق مقررات به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادرنماید.

جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضورسه نفررسمی وبا نظراکثریت رای مستدلاومستندا وبادرج ماخذ محاسباتی صادرمی شود ونظراقلیت درمتن رأی قید می گردد.

باصدوررای بدوی هیات مؤدی می تواند ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ رای مجددا به هیأت تجدید نظر مالیاتی اعتراض نماید که رای هیات قطعی است.

نکته :طبق ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم ،درصورت اعتراض به اقدامات اجرایی درمورد

مطالبات دولت ازاشخاص حقیقی یاحقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه ووصول می باشد نیزمی توان درهیات حل اختلاف مالیاتی مطرح نمودودرصورتی که پرونده قبل ازقطعیت به اجرا گذاشته شده باشد،ضمن باطل نمودن اقدامات اجرایی، حسب نیازوارد ماهیت نیزخواهد شد.

درصورت رداعتراض مؤدی،ظرف ۱ماه امکان تجدیدنظرازرای صادره به جهت عدم رعایت قوانین ومقررات یا نقص دررسیدگی درشورای عالی حل اختلاف مالیاتی وجود دارداما مودی مکلف است به جهت توقف اجرای رای قطعی مالیاتی تا اتخاذ تصمیم شورای عالی به میزان مالیات تعیین شده،وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی ویا وثیقه ملکی به عنوان تضمین به شورا تقدیم نماید.

شورا با ۲۵عضوکه اعضای آن ازبین اشخاص متخصص، متبحرومجرب درامور حقوقی، اقتصادی، مالی،حسابداری وحسابرسی به پیشنهاد رئیس کل سازمان امورمالیاتی وحکم وزیراموراقتصادی ودارایی به مدت ۳سال انتخاب می شوند.

رسیدگی درشورای عالی مالیاتی شکلی وبا بررسی ادله ومدارک استنادی درصورت نقض رأی هیأت حل اختلاف،پرونده را به هیئت دیگری ارجاع می دهد.

براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی زیرنظررئیس قوه قضاییه به جهت رسیدگی به شکایات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین ‌نامه‌های دولتی واحقاق حقوق آنها و نظارت برعملکرد دستگاه‌های اجرایی وهیئت ها وکمیسیون ها تاسیس شده است. طبق ماده ۱۰قانون تشکیل و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان:

رسیدگی به شکایات واعتراضات وتظلّمات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تصمیمات واقدامات وزارتخانه ها،سازمان ها ومؤسسات وشرکت ها وتشکیلات ونهادهای دولتی وشهرداری هاوسازمان تأمین اجتماعی ومأموران واحدهای مذکوردرمورد وظایف آنها
رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به آراء صادره وتصمیمات قطعی هیأت هاوکمیسیون هایی رسیدگی کننده به تخلفات اداری مانند کمیسیون های مالیاتی،هیأت حل اختلاف کارگروکارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰قانون شهرداری هاصرفاازحیث نقض قوانین ومقررات یا مغایرآنها
رسیدگی به اعتراض ماموران مالیاتی ودیگرکارمندان سازمان امورمالیاتی کشورمی توانند با استناد به بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیل وآیین دادرسی دیوان جهت تضییع حقوق استخدامی خودتوسط قوه مجریه یاسازمان امورمالیاتی کشور
برابربند الف مواد ۲۶۶ و ۲۶۲ قانون مالیات مستقیم ،نسبت به رای قطعی تخلفات مالیاتی که درهیات عالی انتظامی مالیاتی رسیدگی شده است ،نقض آرای قطعی آن مراجع را از شعب دیوان عدالت اداری تقاضا نمایند.

مرجع تعیین کننده میزان خسارات وارده ازناحیه مؤسسات واشخاص مذکورپس ازرأی وقوع تخلف صادره دردیوان،دادگاه عمومی می باشد.

نحوه شکایت ازاداره مالیات در دیوان عدالت اداری
برای طرح شکایت دردیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع شکلی حل اختلاف مالیاتی،مؤدیان ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف شش ماه می توانند دادخواست خودراازطریق ثبت نام درسایت ساجد به نشانی sajed.divan-edalat.ir ثبت ودلایل ومدارک خود راضمیمه دادخواست کرده وارسال کنندوبا ثبت نام درسایت ثنا شکایت خودراپیگیری نماید. نکته : دادخواست مؤدیان اشخاص حقوقی باید به امضای صاحبان امضای مجازطبق اساسنامه ومهر شرکت زده شود.

درصورت تکمیل بودن دادخواست،یک نسخه همراه با ضمائم آن به طرف شکایت ابلاغ می شود و شخص موظف است ظرف یک ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید،عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی دردیوان نیست. روند رسیدگی دردیوان عدالت اداری به صورت شکلی وغیرحضوری می باشد،شعب رسیدگی کننده دیوان می تواند درصورت ضرورت هریک از طرفین را برای ادای توضیحات دعوت نماید. آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی ولازم الاجرامی باشدوطرح شکایت دردیوان عدالت اداری مانع اجرای حکم نمی باشدمگراینکه مؤدی ضمن تقدیم دادخواست یابا تقدیم دادخواست جداگانه ای وبا اثبات تحمیل ضرروزیان وورودخسارت سنگین وجبران ناپذیردرصورت اجرای حکم تقاضای صدور دستورتوقف اجرانماید.

هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان رأی قطعی صادرشده مراجع حل اختلاف مالیاتی را مغایروخلاف قانون تشخیص دهد رای صادره رانقض وپرونده راجهت رسیدگی ماهوی،مجدد به هیئت یا شعبه دیگری ارسال می کند. کلیه آراء شعب رسیدگی کننده بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی آنها ظرف بیست روزواشخاص مقیم خارج از کشور درمدت دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی رای قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظردیوان می باشد.

همچنین برای شکایت ازخودسازمان مالیات همچنین می توان درصورت کشف فساد و سواستفاده ازقدرت و…در اداره دارایی و مالیات ازطریق ثبت درسایت شکایت بازرسی کشوربه نشانی shekayat.bazresi.ir گزارش نمود.

انتهای مطلب/vokalaye-divan.com

https://kasbnews.com/6862