تسهیلات دانش بنیان‌ها

رشد ۱۵۲ درصدی تسهیلات دانش بنیان‌ها

مانده کل تسهیلات اعطایی از طرف ۳۱ بانک به شرکت های دانش بنیان در پایان آذر ۱۴۰۱ معادل ۱۴۳۶.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آذر ۱۴۰۰ معادل ۱۵۲ درصد افزایش داشته است. بیشترین مانده کل به بانک های پاسارگاد ( ۳۶۹.۷ هزار میلیارد ریال) ، ملت (۱۷۰.۵ هزار میلیارد ریال ) و تجارت ( ۱۶۱.۷ هزار میلیارد ریال ) تعلق دارد.

میزان تسهیلات پرداختی طی نه ماهه۱۴۰۱

طی نه ماهه ۱۴۰۱ به ۱۷۹۲ شرکت دانش بنیان ( در قالب ۱۲۴۵۷ فقره تسهیلات ) معادل ۱۱۳۲.۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به نه ماهه ۱۴۰۰ معادل ۱۴۳.۵ درصد افزایش داشته است . بیشترین تسهیلات طی نه ماهه ۱۴۰۱ از سوی بانک های ملت به مبلغ ۱۸۳.۶ هزار میلیارد ریال ، پاسارگاد به مبلغ ۱۶۴.۷ هزار میلیارد ریال و تجارت به مبلغ ۱۵۰.۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است .

میزان تسهیلات پرداختی در آذر ماه ۱۴۰۱:

در آذر ماه ۱۴۰۱ به ۶۳۶ شرکت دانش بنیان ( در قالب ۱۴۷۳ فقره تسهیلات ) معادل ۱۳۰.۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به آذر ماه ۱۴۰۰ معادل۱۰۹.۷ درصد افزایش داشته است . بیشترین تسهیلات طی آذر ماه ۱۴۰۱ از سوی بانک های ملت به مبلغ ۲۲.۳ هزار میلیارد ریال ، تجارت به مبلغ ۱۵.۲ هزار میلیارد ریال و ملی به مبلغ ۱۲.۳ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است .

پایان خبر/

https://kasbnews.com/6796