از چه طریق می توان فهمید به یک شغل، سختی کار تعلق می‌گیرد؟

کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر (بیمه شده) تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی ) در وی ایجاد می گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد.

اما یکی از سوالات متداول برای بسیاری از کارگران این است که از چه طریق می توان فهمید به یک عنوان شغلی، سختی کار تعلق می‌گیرد یا خیر؟

محسن باقری، کارشناس قانون کار در این باره می گوید: متقاضی می تواند به اداره کار محل خود مراجعه کند، در صورتی که شغل شما جزو مشاغل گروه ب باشد، به وی اطلاع خواهند داد، در غیر این صورت پس از اتمام ۲۰ سال سابقه کار، با ارائه درخواست در سامانه سخت و زیان آور می تواند از سخت و زیان آور بودن شغل خود مطلع شود.

گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود .

گروه ب : مشاغلی که ماهیتاً سخت وز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد .

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/6672