ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی اعلام شد

براساس این ابلاغیه که از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده است، همه مودیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تایید و ارسال کرده‌اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌شوند. 

برای این دسته از مودیان اوراق مالیاتی، (بلافاصله پس از صدور در سامانه‌های مالیاتی) در حساب کاربری مودی بارگذاری و همزمان پیامک اطلاع رسانی برای وی ارسال می‌شود. حسب واکنش مودی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقق و ضمن ارسال پیامک اطلاع رسانی مناسب برای مودی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه‌ها منعکس می‌شود. 

‌چنانچه مودی ظرف ۱۰ روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رویت اوراق بارگذاری اقدام کند، ابلاغ واقعی به شخص مودی محسوب شده و تاریخ رویت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی در نظر گرفته می‌شود. 

چنانچه مودی ظرف ۱۰ روز به حساب کرابری خود مراجعه نکند، روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ قانون مالیات مستقیم در نظر گرفته می‌شود در صورتی که روز یازدهم با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی یا تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می‌شود. 

انتهای پیام/ 

https://kasbnews.com/6212
Search