حفظ نباتات کشور

۷ دلیل برای لزوم برنامه ریزی استراتژیک در حفظ نباتات کشور

یکی از مهم ترین اقدامات ضروری در مدیریت حفظ نباتات در کشور ما برنامه ریزی است. به ویژه برنامه ریزی کلان و در سطح ملی که به اصطلاح برنامه ریزی راهبردی یا برنامه ریزی استراتژیک اتلاق می‌گردد. پایه این نوع برنامه ریزی بر اساس میزان درک مدیران از پتانسیل ها، موانع، نیازها، اثربخشی اقدامات و منافع تمام کسانی است که به نوعی با سازمان حفظ نباتات کشور در ارتباط هستند.

 هفت دلیل مهم  که بر اساس آنها باید نسبت به انجام برنامه ریزی استراتژیک در سازمان حفظ نباتان کشور اقدام شود شامل موارد ذیل است:

۱-تشدید تنشهای اقلیمی از جمله خشکسالی که در  این شرایط لزوم آینده نگری و محیط نگری بیش از پیش  در مدیریت تلفیقی آفات گیاهی ضروری می‌شود و این موضوع از ارکان اصلی برنامه ریزی استراتژیک حفظ نباتات کشور است.

۲- با توجه به تغییرات اقتصادی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی در خصوص اثربخشی اقتصادی- اجتماعی اقدامات، لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با  مسائل حفاظت گیاهان و امنیت غذایی بیشتر از گذشته ضروری می‌شود. 

۳- برنامه ریزی استراتژیک حفظ نباتات کشور در سطح سازمانی و ملی آماده سازی کشور جهت بهره گیری از فرصت های آینده و مواجهه با خطرات امنیت غذایی کشور  است.

۴-برنامه ریزی استراتژیک با کاهش هزینه ها، افزایش انگیزه کارکنان، مقابله با تهدیدها، تبدیل تهدید ها به فرصت ها، پیش بینی احتمال افزایش خسارتزایی عوامل گیاهپزشکی؛ بهبود کلی عملکرد ملی سازمان حفظ نباتات کشور را تضمین  می کنند.

۵- در برنامه ریزی استراتژیک اطمینان حاصل می‌شود که چالش های مهم و اساسی گیاهپزشکی کشور مورد توجه قرار گرفته  و تهدیدات امنیت غذایی کشور مورد بررسی قرار می گیرد تا آنها را به فرصت های احتمالی تبدیل کنند.

۶- برنامه ریزی استراتژیک سازمان حفظ نباتات کشور را با یک استراتژی واحد با استفاده از هدف های روشن در سطح ملی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور هماهنگ می سازد.

۷- بسیاری کشورهای اقتصادی پیشروبرنامه ریزی استراتژیک حفاظت از گیاهان را انجام داده اند و اثربخشی آن را در اقتصاد ملی اثبات نموده اند که به عنوان الگو می توانند در برنامه ریزی استراتژیک حفظ نباتات کشور بومی سازی شوند.

دکتر مسعودلطیفیان- معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/2455