اخبار کسب و کار

۱۳۰ هزار مجوز کسب و کار برای درخواست‌های تاخیر خورده صادر شد

طبق اعلام درگاه ملی مجوزها، به منظور تسهیل فضا کسب و کار و در راستای اجرای حکم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (تبصره ۳ ماده ۷مکرر)، صدور خودکار برای هزار و ۲۹ عنوان مجوز که درخواست‌های مواجه با تاخیر داشتند، فعال شده است.

براساس این گزارش، ۴۸۵ عنوان مجوز از میان هزار و ۲۹ عنوان مجوز تعیین شده با تاخیر با حدود ۲۴۰ هزار درخواست مواجه شده بود که از این تعداد برای ۱۳۰ هزار درخواست، مجوز صادر شده و ۱۱۰ هزار درخواست در صف صدور قرار گرفته‌اند و بتدریج در بانک کسب و کار هم درج می‌شوند.

باید اشاره داشت؛ مطابق درخواست دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی از تمامی مراجع صدور مجوز، باید درخواست‌ها به یکی از دو حالت صدور و یا رد با ذکر دلیل تعیین تکلیف شود. متذکر می‌شود؛ رد درخواست بدون دلیل موجه، معادل درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز است و جرم تلقی می‌شود.

گفتنی است؛ مراجع صدور مجوز می‌توانند در نظارت‌های پسینی اقدام مقتضی در خصوص ابطال، تعلیق یا لغو مجوز را دقیقا بر اساس ملاحظات و مقررات قید شده در کاربرگ‌های ابطال، تعلیق و لغو انجام و از طریق سرویس به درگاه ملی مجوزها با دلایل مستدل برای درج در بانک کسب وکار اعلام نمایند.

https://kasbnews.com/10645
Search