اخبار کسب و کار

نقش تعاونی‌های مراقبتی و پزشکی در ارائه خدمات در سطح جهانی

در کنفرانس بین المللی کار (ILO) با موضوع کار شایسته در فعالیت های اقتصادی مربوط به بخش مراقبت و پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیرکل سازمان بین‌المللی تعاونی‌های صنعتی و خدماتی (CICOPA)، دیانا دوگان در جلسه ای در ارتباط با جنبش تعاون درباره ی نقش تعاونی‌ها در بخش مراقبت و پزشکی سخنرانی کرد. سیکوپا به نمایندگی از اتحادیه بین المللی تعاون (ICA)  که به عنوان ناظر در سازمان بین المللی کار (ILO) شرکت میکند، در کنفرانس بین المللی کار حضور داشت.

سازمان بین‌المللی تعاونی‌های صنعتی و خدماتی(سیکوپا)،  اخیرا بیانیه ای در ارتباط با نقش تعاونی ها در بخش مراقبتی و پزشکی و ارائه کار باکیفیت و تضمین مراقبت با کیفیت، مقرون‌به‌صرفه و بدون وقفه حتی برای محروم‌ترین افراد منتشر کردکه مورد توجه همگان واقع شد و از دولت افزایش مشارکت با تعاونی ها را درخواست کرد.

سیکوپا شامل ۵۲ عضو از ۳۶ کشور می باشد که نماینده ۶۵،۰۰۰ شرکتی است که چهار میلیون نفر کارمند دارد. به گفته سیکوپا، تعاونی ها در بسیاری از کشورها نقش کلیدی در ارائه خدمات مربوط به بخش مراقبتی و پزشکی دارند. به عنوان مثال، درکشور سوئد، ۱۰ درصد از مراقبت از کودکان توسط تعاونی ها تامین می شود، به طور مشابه، در اسپانیا ۱۰۰۰ تعاونی، خدمات مراقبتی را از طریق ۵۰۰ مرکز مسکونی و روزانه ارائه می دهند و ۵۰۰ تعاونی دیگر نیز مراقبت های خانگی را ارائه می دهند. آنها به طور مستقیم ۳۵،۰۰۰ نفر کارمند دارند و به ۶۷،۰۰۰ نفر خدمات مراقبتی و پزشکی ارائه می دهند.

سیکوپا از دولت‌ها می‌خواهد تا سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های یکپارچه را برای ارائه مراقبت‌های مشارکتی ترویج و حمایت کنند، حمایت از تعاونی ها در دسترسی به برنامه های مراقبتی با بودجه دولت در صورت وجود؛ سرمایه‌گذاری در توسعه جنبش‌های تعاونی مراقبتی که سهامداران جامعه را در توسعه تعاونی‌های مراقبت محلی مشارکت دهد و از تعاونی ها به عنوان بازیگران کلیدی که در یک محیط رسمی خدمات مراقبتی و پزشکی ارائه می دهند، حمایت کند.

این سازمان همچنین اشاره دارد که  در حالی که تعاونی ها شرکت های خصوصی و مستقل هستند، در بسیاری از کشورها به طور منظم با مقامات دولتی در ارائه خدمات مراقبتی و پزشکی شریک شوند. در این بیانیه همچنین آمده است که تغییر به سمت یک مدل مشارکت یکپارچه تر، مبتنی بر تجزیه و تحلیل مشترک نیازهای جامعه و برنامه ریزی بلندمدت خدمات، باید صورت بپذیرد.

https://kasbnews.com/10426
Search